logoOLD

Laboratorium badań katalizatorów metodami temperaturowo-programowanymi

Analizatory Micromeritics AutoChem II 2920 wyposażone w kriogeniczne schładzacze i spektrometr masowy Hiden HPR-20 Research Grade with Triple Filter o zakresie pomiarowym do 200 amu dedykowane są do wszystkich znanych i stosowanych w laboratoriach katalitycznych dynamicznych technik temperaturowo-programowanych z udziałem gazów i par w zakresie temperatur od -100 do 1100oC: redukcji, utleniania, reakcji katalitycznych, chemisorpcji, desorpcji.

Systemy kontrolno-sterownicze z oprogramowaniem automatycznie sterują urządzeniami według procedur badawczych wcześniej zaplanowanych, kontrolują działanie analizatorów oraz umożliwiają analizę, obróbkę, konwersję, eksportowanie i prezentację danych pomiarowych z technik temperaturowo-programowanych oraz spektrometru masowego lub mikrochromatografu. Zautomatyzowanie procedur pomiarowych i kontroli wszystkich parametrów decydujących o prawidłowej pracy aparatury czyni cały system bardzo precyzyjnym, a uzyskiwane w nim wyniki są bardzo odtwarzalne i powtarzalne.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE